Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  Komentarz do ważnej zmiany w ustawie – Prawo oświatowe – monitoring w szkole.

  I. 24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 996 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

  II. 24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1000 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  W art. 154 ustawy znajdujemy zmianę ustawy – Prawo oświatowe.
  Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.

  III. W ustawie – Prawo oświatowe znalazł się nowy artykuł – 108a, opisujący monitoring w szkole lub placówce. Najważniejsze ustalenia:

  1. Wprowadzenie monitoringu następuje jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia.

  2. Dyrektor wprowadza szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring):
  1) w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
  2) po przeprowadzeniu konsultacji z:
  a) radą pedagogiczną,
  b) radą rodziców,
  c) samorządem uczniowskim.

  3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.

  4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń:
  1) w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2) w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  3) przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
  4) sanitarnohigienicznych,
  5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
  6) szatni i przebieralni,
  chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

  5. Nagrania obrazu:
  1) zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania,
  2) zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, a zostały uzyskane w wyniku monitoringu, po upływie wymienionego okresu czasu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  6. Informacja:
  1) dyrektor informuje uczniów i pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu,
  2) dyrektor przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu,
  3) w przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

  7. Dyrektor uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.
   

   

  Obowiązujący 14 grudnia 2016
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Komunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT